Bảo trì, làm mới hệ thống điện

anh Trung Quận 1 đã đặt lịch